Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka

Celem głównym projektu jest niwelowanie gorszych szans edukacyjnych 130 dzieci w wieku 3-5 lat, mieszkających na terenach wiejskich w gminach DNiegowa, Ogrodzieniec i Rajcza, poprzez uruchomienie od stycznia 2010 r. trzech punktów przedszkolnych. Realizacja projektu umożliwi dzieciom lepsze przygotowanie do szkoły, poprzez pełniejszy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Oprócz zajęć przedszkolnych, dzieci będą objęte edukacją logopedyczną oraz opieką psychologa. Projekt kierujemy zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i ich rodziców, których włączymy w życie zespołu przedszkolnego. Szczególny nacisk położymy na wzrost roli ojców w opiece nad dziećmi i ich zaangażowanie w życie zespołów przedszkolnych.

Nadzór nad pracą ośrodków sprawować będzie Fundacja „Elementarz”, nadzór pedagogiczny – Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

Środki na realizację projektu pozyskaliśmy w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Instytucję Wdrażającą dla Działania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt realizowany jako partnerskie przedsięwzięcie następujących instytucji:

  • Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”
  • Gmina Niegowa
  • Gmina Ogrodzieniec
  • Gmina Rajcza