Społeczna Przestrzeń Edukacji

Od sierpnia 2012 r. w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Soli – Kiczorze prowadzony jest projekt „Społeczna Przestrzeń Edukacji”. Projekt ten realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt rozpoczął się 3 września 2012.od spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele gminy, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie. Pani Dyrektor Teresa Czupajło przedstawiła wszystkim zebranym prezentację dotyczącą projektu. Omówiła jego cele oraz zakres tematyczny. Zwróciła uwagę, że w ramach projektu realizowane będą zajęcia w dwóch blokach tematycznych, a mianowicie: Skutecznej Komunikacji oraz Treningu Aktywności Obywatelskiej, których celem jest rozwój aktywności młodych obywateli oraz kształtowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się.

111 222 333 444

Z kolei Pan Mirosław Drąg omówił założenia współpracy z partnerami (Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”, The Uniwersity of Winchester, Bischop Creighton School, Dogsthorpe Junior School) w ramach projektu. W trakcie spotkanie poruszono wiele zagadnień, padło dużo pytań zarówno ze strony rodziców, jak i uczniów w naszej szkoły. Świadczy to o zapotrzebowaniu środowiska naszej miejscowości na wiedzę związaną z demokracją, samorządnością, umiejętnościami kulturalnego porozumiewania się, a co za tym idzie o zasadności prowadzenia projektu.

W ramach projektu w naszej szkole do tej pory odbywało się wiele spotkań i uroczystości podczas, których nasi uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktowania się i porozmawiania z przedstawicielami władz oraz ze starszym pokoleniem. W atmosferze świąt uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych i społecznych oraz porozmawiania z wójtem, sołtysem, radnym i dyrektorami innych szkół w naszej gminie. W styczniu dzieci mogły spotkać się i porozmawiać ze starszymi osobami, które chętnie dzieliły się swoim doświadczeniem życiowym z młodym pokoleniem. Nasi uczniowie uzyskali od seniorów wiele cennych wskazówek i rad dotyczących właściwych postaw obywatelskich. To doświadczenie pozwoliło rozwinąć im umiejętności komunikowania się ze starszym pokoleniem szanując ich wiek i prawo do własnych przekonań i poglądów.

W zajęciach projektowych odbywających się w naszej szkole uczestniczą uczniowie klas I-VI, którzy podzieleni są na dwie grupy starszą i młodszą.

W grupie młodszej podczas realizacji zajęć zwrócono uwagę na poznanie czynników, zachowań ułatwiających porozumiewanie się, na kształtowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się z innymi, uświadomienie roli aktywnego słuchania w procesie porozumiewania się, budowanie pozytywnych komunikatów, poznawanie barier komunikacyjnych i ich wpływu na proces porozumiewania się oraz uświadamianie znaczenia niewerbalnego porozumiewania się.

Podczas zajęć treningu aktywności obywatelskiej młodsza grupa zajmowała się dotychczas zagadnieniami takimi jak: prawa dziecka, funkcjonowanie szkoły, prawa i obowiązki ucznia oraz samorządu szkolnego, mała i wielka ojczyzna. Dyskutowali nad zaletami i wadami mieszkania w małej miejscowości. Zastanawiali się nad tym co to znaczy być Polakiem i poznali pojęcie patriotyzmu. Poruszono również problem równości płci oraz krzywdzącego stereotypowego myślenia o innych ludziach. W trakcie zajęć przygotowywali plakaty dotyczące omawianych zagadnień, tworzyli prace plastyczne i odgrywali scenki.

Zajęcia dostosowane są tematycznie do grupy wiekowej. W prowadzonych zajęciach przeważają metody aktywizujące uczniów które sprzyjają formułowaniu ocen i opinii przez uczestników, umożliwiają wymianę poglądów oraz konfrontację własnego zdania ze zdaniem innych. Należy również podkreślić wagę tradycyjnych metod nauczania, które są również wykorzystywane – wykładu, odczytu, filmu czy analizy dokumentów – nie rezygnujmy z nich, gdyż w procesie edukacji nadal mają one ogromne znaczenie. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie tworzą różnego rodzaju plakaty, które prezentują na gazetkach szkolnych, dzięki czemu swoją wiedzą mogą podzielić się z innymi.

777

Grupa starsza podczas zajęć: trening aktywności obywatelskiej zajęła się na początku prawami dziecka. Uczniowie przygotowali plakat informujący o Konwencji praw dziecka. Przedstawili na nim swoje wizje własnych praw. Wykorzystując proste programy komputerowe do tworzenia animacji, wykonali również kilka filmików animowanych dotyczących tych praw. Kolejne zajęcia poświęcone były samorządności szkolnej, prawom i obowiązkom ucznia. W ramach zajęć starsi uczniowie zaprezentowali scenki dotyczące obowiązków ucznia szkoły podstawowej. Później niektóre z nich sfilmowali i przygotowali krótkie filmy.

Z kolei w ramach zajęć ze skutecznej komunikacji uczniowie zajmowali się zagadnieniem szeroko pojętej komunikacji, czyli reguł dotyczących poprawnego przekazu informacji, mową werbalną i niewerbalną, jak również pojęciem stereotypu i równości. Nie zabrakło też zajęć poświęconych agresji werbalnej i sposobach radzenia sobie z nią. Uczniowie wykonywali plakaty, nawołujące do czynnego reagowania na czyjąś krzywdę, sporządzili też słowniki slangu uczniowskiego oraz prezentacje multimedialne o tematyce nawiązującej do zajęć. Uczniowie w czasie zajęć chętnie zabierają głos w dyskusji i dzielą się swoimi przemyśleniami.

Wiele cykli zajęć podsumowanych było różnego rodzaju konkursami, czy Qizami.