Mała Szkoła, Wielka Sprawa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – o wartości ponad 998 tys zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 6 szkół wiejskich z terenu województwa śląskiego poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych o model pracy w grupie różnowiekowej oraz metodę projektu edukacyjnego. Opracowane programy będą opierały się na koncepcji konstruktywizmu społecznego, będącego podstawą edukacji w najbardziej rozwiniętych krajach Europy i świata. Cel zrealizujemy przez uruchomienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języka angielskiego, przedsiębiorczości i nauk matematyczno – przyrodniczych oraz opiekę psychologiczną dla dzieci, nakierowaną na tworzenie ścieżki rozwoju zawodowego. Projekt realizowany jest w sześciu małych szkołach województwa śląskiego i dotyczy treningów aktywności twórczej, zajęć dodatkowych, warsztatów, doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt. W ramach projektu opracowanych zostanie 5 programów autorskich dotyczących nauczania w grupach różnowiekowych. Projekt trwał od 1.01.2011 do 31.08.2012r.

5555 3333 1111 888